Медитации

Медитация – NM129 940328 –
Любовта е последният шанс
(Meditation – NM129 940328 –
Love is the last chance)

Медитация Блаженство
(Blissful Meditation)

Медитация за самостимулация към екстаз
(Meditation for Self-Stimulation into Ecstasy)

Медитация към позитивност
(Meditation into Positivity)

Медитация за проблеми с егото
и психични заболявания

(Meditation for Ego Problems and Mental Disease)

Медитация за освобождаване
от студена депресия

(
Meditation for Release of Cold Depression)

Медитация за Brosa (доверие)
(Meditation for Brosa (Trust))

Медитация за развиване на доверие
(Meditation to Develop Trust)

Медитация – Изживейте дара на живота
(Meditation – Experience the Gift of Life)

Медитация за преживяване
на разширения Аз

(Meditation to Experience the Expanded Self)

Медитация LA079 790115
(Meditation LA079 790115)

Медитация LA014 780220 – Медитация
за пречистване на мисълта

(Meditation LA014 780220 – Meditation
to
Clarify the Thought)

Медитация – Умножител на праничната енергия
(Meditation – Praanic Energy Multiplier)

Медитация върху праничната енергия
(Meditation on the Praanic Energy)

Дая Карни Крия (Медитация за
предизвикване на милост и състрадание)

(Daya Karnee Kriya (Meditation to Arouse Mercy and Compassion))

Медитация – Емоционална устойчивост –
Изрязване на негативни мисли

(Meditation – Emotional Resilience –
Cutting Negative Thoughts)

Медитация за регулиране
на магнитното поле
(Meditation to Adjust the Magnetic Field)

Медитация LA745 921210 – Страхът
от битието

(Meditation LA745 921210 – The Fear of being)

Медитация NM 0407 – Сурия Пранам крия
(Meditation NM 0407 – Soorya Pranam Kriya)

Медитация – Сурия Карм крия –
Забравете себе си и помогнете на другите

(Meditation – Soorya Karm Kriya –
Forget Yourself and Help Others)

Медитацията за запомняне
(The Memorization Meditation)

Медитация LA698# 911119 – Шуния
(Meditation LA698# 911119 – Shunnya)

Гаруда мудра за самоидентификация
(Garuda mudra for Self-Identification)

Медитация TCH038/12 – Сънят на осъзнаването / Супан Сукооприт крия
(Meditation TCH038/12 – The Sleep of Awareness
/ Supan Sucooprit Kriya)

Лая йога – Спирална мантра медитация
(Laya Yoga – Spiral Mantra Meditation)

Медитация за благоденствие
и интуитивна възможност

(Meditation for Wealth and Intuitive Opportunity)

Медитация LA847-19950816 – Единство –
Вашето магнитно поле

на Тоталния Аз ще стане цялостно
(Meditation LA847-19950816 – Unity –
Your Magnetic Field
of the Total Self Will Become One)

Медитация LA847-19950816 – Единство –
Вашето магнитно поле

на Тоталния Аз ще стане цялостно
(Meditation LA847-19950816 – Unity –
Your Magnetic Field
of the Total Self Will Become One)

Медитация – Крия да стимулира чакрите ви
и да се почувствате прекрасно

(Meditation – Kriya to Stimulate Your Chakras
and Feel Wonderful)

Медитация – Банд(х)ана крия за добър сън
(Meditation – Bandhana Kriya for Good Sleep)

Медитация за благословено напътствие
от интуицията

(Meditation for Blessing Guidance By Intuition)

Медитация за напътствие –
Укрепване на вътрешния глас
(Meditation for Guidance –
Strengthen the Inner Voice)

Медитация – Развитие на медитативен ум
(Meditation – Developing a Meditative Mind)

Медитация за постигане на целите ви
с висше напътствие
(Meditation for Completing Your Goals
with Higher Guidance)

Медитация KWTC 920722Имаме привилегията да изпитаме
духовен транс.
Имаме правото да събудим заспалия си дух
(Meditation KWTC 920722 –  We have the privilege to experience our spiritual trance.
We have the right to awaken our dormant spirit)

Медитация за изцеление на зависимости
(Meditation for Healing Addictions)

Медитация – Гиян Сиддхи крия
(Gian Siddhi Kriya Meditation)

Медитация – Шив Крия –
Стабилизирайте себе си

(Meditation – Shiv Kriya – Stabilize Yourself)

Дихателна медитация –
Здрав съм аз, Щастлив съм аз, Свят съм аз

(The Healthy, Happy, Holy Breath Meditation)

Шабад Крия – Медитация, да спим
по-добре, да обичаме по-добре

и да се сражаваме по-добре
(Shabad Kriya – A Meditation to Sleep Better,
Love Better, and Fight Better)

Медитация за справяне с тежка ситуация
(Meditation to Handle a Grave Situation)

Мантрата на прозрението
(Mantra to Make the Blind See)

Мудра, привличаща любов

Медитация KWTC-930407 – Реагиране
на моделите от детството – Аура

(Meditation KWTC-930407 – Reacting
tо Childhood Patterns – Aura)

Вечерна медитация срещу самота и
безпокойството
(Шабад Шу Гадхара крия с Каран Шамбави мудра)
(Evening Meditation Against Loneliness and Restlessness (Shabd Shu Gadhara Kriya with Karam Shambavi Mudra))

Медитация – чист пламък от светлина
(Meditation  – A Pure Flame of Light)

Медитация за постигане на просперитет
(готовност и проекция)

(Meditation for Bringing Prosperity
Goodwill & Projection)

Медитация – Чатачия крия
(Meditation – Chatachya Kriya)

Медитация за тежки времена занапред
(Мeditation for rough times ahead)

Медитация – Лъчезарност и създаване
на бъдещето

(Meditation – Beaming and Creating the Future)

Медитация – Изцеление на рода
по женска линия

(Meditation – Healing the Female
Ancestral Lineage)

Медитация LA891 961211 –
Усилете психиката на ниво 2.5

(Meditation LA891 961211 –
Increase the Psyche at level 2.5)

Медитация LA891 – Усилете психиката
на ниво 2.5

(Meditation LA891 – Increase the Psyche
at level 2.5)

Медитация NM089 – Наука да използвате неутралния ум – Посвещение в интуицията
(Meditation NM089 921103 – Science to use neutral mind – Initiation into Intuition)

Медитация – Гуру Рам Дас
ритмична хармония за щастие

(Meditation – Guru Ram Das
Rhythmic Harmony for Happiness)

Медитация KWTC 890725 – Помолете небесата да пуснат добродетели
в центъра на дланта ви

(Meditation KWTC 890725 – Ask the heavens
to drop virtues in the center of your palm
)

Медитация LA761 930303
Да преживеем Пратяхара

(Meditation LA761 930303 –
To Experience Partha Har)

Медитация LA749 930701 –  Да преодолеем
страха
от собствените си чувства
(Meditation LA749 930701 –
To overcome the fear of one’s own feelings)

Маха Гиан мудра медитация
(Maha Gyan Mudra Meditation)

Сахадж йога – медитация Махан Кал Кал Ка
(Sahaj Yoga – Mahan Kal Kal Ka Meditation)

Медитация – Балансирайте пулса и импулса
(Meditation – Balance Pulse and Impulse)

Медитация M0161 – Познайте източникът на своята Безкрайност
(Meditation M0161 – Experience the Source of Your Infinity)

Mедитация – Да стабилизираме положението
(Meditation – To Stabilize the State)

Медитация LA827-19950307 – Трето око
(Meditation LA827-19950307 – Third Eye)

Медитация за изчистване на вашата комуникация
(Meditation to Clear Your Communication)

Медитация за дълбока релаксация
(Meditation for Deep Relaxation)

Гяни, Дяни, Имани медитация
за предотвратяване
на мега информационния синдром

(Gyani, Dhyani, Imani Meditation: Meditation To Prevent Megainformation Syndrome)

Медитация LA083-790129 – Тази медитация активира вагус нервa, Когато нищо не работи, използвайте тази медитация
(Meditation LA083-790129 – This meditation activate the vagus nerve, When nothing work use this meditation)

Медитация – Сила за саможертва
(Power to Sacrifice Meditation)

Медитация – Щастие в кръг от 8
(Meditation – Happiness in the Circle of 8)

Крия „лотосови очи“ (Madhur Nain Kriya)
(Lotus Eyes Kriya (Madhur Nain Kriya))

Медитация за първата чакра
(Meditation for the first chakra)

Медитация 781023 – Предизвикайте себе си с дишането, но не се самоубивайте от него
(Meditation 781023 – Challenge yourself on the breathing, but don’t kill yourself on it)

Лечебна медитация при остра депресия
(Healing meditation for acute depression)

Медитация NM0414-20010905 –
Коригиране на сензорната система

(Meditation NM0414-20010905 –
Correcting the Sensory System)

Медитация NM427-A11201 –
Изкуството на медитацията

задълбочава осъзнаването
(Meditation NM427-A11201 – The Art of Meditation Deepening Awareness)

Медитация за наслада, съдба
и творчески поток в живота

(Meditation for Delight, Destiny
and Creative Flow in Life)

Мандавани Крия – Медитация
за премахване на блокажи

(Mandhavani Kriya –
Meditation
for Removing Blocks
)

Медитация M162 A00623 –
Вярвайте
в себе си –
Изгорете кармата на миналото
(Meditation M162 A00623 – Trust Yourself –
Burn Past Karma)

Дишане на десет части –
Медитация за освобождаване от болести

(Breath of Ten – Meditation to Become Dis-Ease Free)

Медитация LA692-781102 –
Изживейте невероятна сила

(Meditation LA692-781102 –
Experience Tremendous Strength)

Медитация – Рефлекс за разрешаване
на вътрешен конфликт

(Meditation – Inner Conflict Resolver Reflex)

Медитация на сърдечния щит
(Heart Shield Meditation)

Медитация за прераждане –
Вашата основа за изобилие и просперитет

(Rebirthing Meditation – Your Foundation
for Abundance and Prosperity)

Медитация NM0348 –
Овластяване на проекцията на психиката

(Meditation NM0348 – Empower the Psyche’s Projection)

Медитация LA746 – Страх от утрешния ден /
Страх от бъдещето

(Meditation LA746 – Fear of Тomorrow/
Fear of the Future)

Медитация LA094 790320 –
Тя влияе върху двете мозъчни полукълба,
за да ви балансира.
Моят ум е моят ум – Част 2

(Meditation LA094 790320 – It affects the two
brain hemispheres to bring you into balance.
My Mind Is My Mind – Part 2)

Медитация LA742 921201 –
Първоначалният страх –

да се изправиш пред пустотата в себе си
(Meditation LA742 921201 – The original fear –
to face the void within yourself)

Медитация LA742 921201 –
Първоначалният страх –

да се изправиш пред пустотата в себе си
(Meditation LA742 921201 – The original fear –
to face the void within yourself)

Преминавайки кризата с Наараа Кар Крия
(Crossing the Crisis with Naaraa Kar Kriya)

Медитация NM 0425 – Диханието на живота
(Meditation NM 0425 – The Breath of Life)

Медитация LA673-910205 –
3-та чакра е точка на чиста енергия

(Meditation LA673-910205 –
III Chakra is a point of pure energy)

Медитация – Дриб Дришти Лочина
карма крия

(Meditation – Dhrib Drishti Lochina Karma Kriya)

Медитация за тялото на душата
(Meditation for the Soul Body)

Медитация LA021-780319 –
Ще се почувствате напълно съзнателни

(Meditation LA021-780319 –
You Will Feel Totally Conscious)

Медитация за просперитет –
пречистване на подсъзнанието

(Prosperity Meditation – Purify the Subconscious)

Медитация – Сатя банд
(Meditation – Satya Bandh)

Праан Наади Шабад Гуни крия
(Praan Naadi Shabad Guni Kriya)

Медитация за централната нервна система
(Meditation for the Central Nervous System)

Ганеша медитация за фокус и яснота
(Ganesha Meditation for Focus and Clarity)

Медитация за спокойно сърце
(Meditation for a Calm Heart)

Медитация – ключ за отключване
на неограничената,
безкрайната
сила във вас

(Meditation – Key to Unlock the Unlimited,
Infinite Power in You)

Медитация – Разчупване на модела
на фронталния лоб

(Meditation – Breaking the Pattern
of the Frontal Lobe)

Медитация върху звуковия поток Онг  
(Meditation on the Sound Current Ong)

Медитация – Лечебният кръг на Тантра
(Meditation – The Healing Ring of Tantra)

Антистрес медитация №4
(Stress Backpack Meditation No. 4)

Антистрес медитация №3
(Stress Backpack Meditation No. 3)

Медитация – Антидепресия
и мозъчна синхроннност

(Anti-Depression аnd Brain Synchrony Meditation)

Медитация KYB117-19860822 –
Постигнете изживяването на Бог

(Meditation KYB117-19860822 –
Achieve an Experience of God)

Медитация за умствена енергия
и ендокринен баланс

(Meditation for Mental Energy
and Glandular Balance)

Антистрес медитация №2 –
Медитация при стрес или внезапен шок

(Stress Backpack Meditation No 2
Meditation for Stress or Sudden Shock)

Медитация – да подновите ритмите си
и да привлечете просперитет

(Meditation – To Renew Your Rhythms
& Invite Prosperity)

Медитация LA516 860415 –
Животът сам по себе си

не е нищо друго, освен Бог
(Meditation LA516 860415  –
Life in itself is nothing but God)

Антистрес медитация №1
(Stress Backpack Meditation №1)

Медитация да облекчите стреса си
(Meditation to Alleviate Your Stress)

Медитация за 5-та чакра
(Meditation for the Fifth Chakra)

Медитация за промяна и за отблокиране
на подсъзнателната комуникация
(Meditation of Change and to Unblock
Subconscious Communication)

Медитация – Крия пеперуда
(Meditation – Butterfly Kriya)

Медитация – изчистване на подсъзнанието
(Meditation – Clearing the Subconscious)

Медитация – Самохипноза
за разтваряне на фрустрацията

(Meditation – Self-Hypnosis
to Dissolve Frustration)

Медитация за овладяване
на безпокойството

(Meditation to Conquer Upset)

Медитация за изцеление
на травма от детството

(Юпитер чакра крия медитация)
(Meditation to Heal From Childhood Trauma
(Jupiter Finger Chakra Meditation)

Медитация – настройване на
фронталния дял на мозъка

(MeditationTuning Up the Frontal Lobe)

Медитация за развитие на
фронталния дял на мозъка и хипоталамуса

(Meditation to Develop the Frontal Lobe
and Hypothalamus)

Вълшебно огъване –
медицинска медитация
за щитовидната жлеза

(Miracle Bend – medical meditation
for the thyroid gland)

Медитация – докосването на Учителя
(Master’s Touch Meditation)

Медитация LA831 950320 –
Бъдете интуитивни

(Meditation LA831  950320 – Be Intuitive)

Медитация за призоваване
на духа на майката Земя

(Meditation to Call
on the Spirit of Mother Earth)

Медитация за щитовидната
и паращитовидни жлези

(Thyroid / Parathyroid meditation)

Медитация за балансиране
на лунните центрове – само за жени

(Meditation for Balancing the Moon Centers
Only for Women)

Андаж крия – медитация за фертилитет
и корекция на яйчниците

(Andaj Kriya Meditation for Fertility &
Ovary Adjustment)

Медитация – балансирайте проекцията
с намерение
то

(Meditation – Balance Projection with Intention)

Медитация за съзнателна комуникация
за преживяване на Наад

(Meditation for Conscious Communication
to Experience the Naad)

Криякихащият Буда
(Sneezing Buddha Kriya)

Медитация – Инвокиране
на
медитативно състояние
(Meditation – Invoking a Meditative State)

Медитация – Проекция на Меркурий
(Mercury Projection Meditation)

Медитация LA936 980609 –
Дишане на 4 части
за развиване на интуицията
(Meditation LA936 980609 –
Four Stroke Breath to Build Intuition)

Медитация за елементарна
настройка на мозъка

(Meditation for Elementary Adjustment
of the Brain)

Трансцендентална медитация –
Маха Шакти Чални Индра мудра

(A transcedental meditation –
Maha Shakti Chalnee Indra Mudra)

Медитация за долния триъгълник
(Meditation for the lower triangle)

Сиам крия – за щитовидната и
паращитовидни жлези

(Siam kriya – for Thyroid and Parathyroid glands)

Подмладяваща медитация
(Rejuvenation Meditation)

Медитация за негативния ум
(Meditation for the Negative Mind)

Медитация LA736 920911 –
Презаредете ендокринната си система

(Meditation LA736 920911 –
Rechargе Your Glandular System)

Медитация – Пробуждане
на вашия творчески огън
(Хар, Харей, Хари)
(Meditation – Awakening
Your Creative Fire (Har Haray Haree)

Медитация за творчески поток
(Meditation for Creative Flow)

Съскаща медитация
за ендокринната система 2

(Hissing Meditation for the Glandular System 2)

Съскаща медитация
за ендокринната система 1

(Hissing Meditation for the Glandular System 1)

Бидж мантра: Сат Нам
(Медитация за освобождаване

на напрежението и възстановяване
на ендокринната система)

Bij Mantra: Sat Naam (Meditation to Release
Tension and Recover the Glandular System)

Серия дихателна медитация
за ендокринен баланс

(Breath Meditation Series for Glandular Balance)

Медитация за командване
на командния център
на ендокринната система

(Мeditation for Commanding
the Command Center of the Glandular System)

Медитация за защита и проекция от сърцето
(Meditation for Protection
and Projection from the Heart)

Медитация – победете фобиите
с Уахе(й) Гуру

(Meditation – Conquer Phobias
with Wahe Guru)

Медитация за балансиране
на нервните енергии

(Meditation for Balancing the Nervous Energies)

Лечебна медитация на родовата карма
(Healing Ancestral Karma Meditation)

Медитация да станете млади,
силни и специални (и да заспите)

Meditation to become Young,
Powerful and Special (and to Sleep)

Медитация – калибър
за постоянен вътрешен авторитет

(Meditation – Caliber
for Constant Self-Authority)

Медитация NM102-930617 –
Активиране на централната
нервна система и стимулиране
на хипофизната жлеза

(Meditation NM102-930617 –
To Activate the Central Nervous System
and Stimulate the Pituitary Gland
)

Медитация – да видим невидимото
(Meditation – To See the Unseen)

Медитация – Изобилен, красив, блажен
(Bountiful, Beautiful, Blissful Meditation)

Медитация LA438 850226 –
Медитация за управление на енергията.
Как да плащате негативите от позитивите си
и все да още имате излишък

(Meditation LA438 850226 –
Managed Energy Meditation)
How to Pay Your Negative from Your Positive
& Still have a surplus)

Медитация NM190-19951031 –
Свържете се с реалността

(Meditation NM190-19951031 –
Connect Yourself to the Reality)

Медитация за премахване
на натрапчиви мисли

(Meditation to Remove Haunting Thoughts)

Медитация – Преклонение пред Безкрайността
(Meditation – Bowing before the Infinite)

Медитация LA067 781030 – Станете силни. 
Тази медитация насочва страха ви
към Безкрайността

(Meditation LA067 781030 – Make strong.
This meditation directs your fear toward,
motivating you to infinity)

Медитация – Подреждане на същността
(Core Alignment Meditation)

Медитация NM 0418 – Молитва за отдаване
(Meditation NM 0418 – Prayer of Surrender)

Медитация за посрещане
на предизвикателството
на утрешния ден
(Meditation for Facing the Challenge of Tomorrow)

Медитация да слушаме без страх
(Meditation to Listen without Fear)

Медитация – Отървете се от страха
и раздвоение на личността

(Meditation – Get Rid of Fear
and Split Personalities)

Медитация за премахване на страха
от бъдещето

(Meditation for Removing Fear of the Future)

Медитация – за освобождаване
на подсъзнателни страхове

(Meditation – For the Release
of Subconscious Fears)

Медитация – Съкровището на Гуру Нанак 
(Guru Nanak’s Treasure Meditation)

Хар Хари медитация –
За воля и просперитет

(Har Hari Meditation for Willpower and Prosperity)

Медитация – Калибърът на живота
(Медитация за пълно зареждане) 

(Meditation – The Caliber of Life
(Meditation to Totally Recharge You))

Медитация LA854 951212 – Турия*.
Същността на аз-а 

(Meditation LA854 951212 – The turya.
The I-essence)

Медитация – Баланс и закона за равенство
(Meditation – Balance and the Law of Equality)

Медитация за самооценка
(Meditation for Self-assessment)

Медитация – Божията благодат
(The Grace of God Meditation)

Медитация на освободеното сърце
(The Liberated Heart Meditation)

Медитация за решаване
на комуникационни проблеми

(Meditation to Solve Communication Problems)

Медитация – Аеробeн капацитет & ефeктивност
(Aerobic Capacity & Efficiency Meditation)

Медитация TH2401 970421 – За благословия
(Meditation TH2401 970421 – For Blessing)

Медитация LA876 960530 –
За татвите, праничния гръден кош
и нервната система 

(Meditation LA876 960530 – For the Tattvas,
Pranic Rib Cage and Nervous System)

Крия – да развиете скритото си величие
(
Kriya to Develop Your Hidden Greatness)

Медитация – Аштанг мантра за просперитет
(Meditation – Ashtang Mantra for Prosperity)

Дриб Дрищи Крия – да ви покаже бъдещето
(Drib Drishti Kriya to Show You the Future)

Медитация – Крия да предизвикате
баланс в психиката

(Meditation – Kriya to Invoke
Balance in the Psyche)

LA035 780510 – Медитация
върху безкрайния Бог

(LA035 780510 – Meditation
on the Infinite One God)

Медитация – Маха(н) Кал крия
(Meditation – Mahan Kal Kriya)

Медитация върху сърдечния ритъм
с тройно заключване

(Heartbeat Meditation in the Triple Lock)

Медитация за просперитет –
Отървете се от вашето „Не можех“
(Prosperity Meditation –
Get Rid of Your „Couldn’t“)

Медитация LA041-780524 & LA042-780525 –
Управление на ума
(Meditation LA041-780524 & LA042-780525 –
Control the Mind)

Медитация – Чатър Чая Крия
(Meditation – Chattar Chaya Kriya)

Медитация – Освобождаване от стреса
и изчистване на емоциите от миналото
(Meditation – Stress Relief
and Clearing the Emotions of the Past)

Медитация – Грижа за себе си с дишане
(Meditation – Self-Care Breathing Kriya)

Медитация за облекчаване на стреса
(Meditation for Relief from Stress)

Медитация LA 0963 –
Вълните на Ганг

(Meditation LA 0963 –
The Waves of the Ganges)

Медитация NM0378 –
Благословете Вселената

(Meditation NM0378 –
Blessing the Universe)

Медитация NM0385 –
Изцеление с дъха на живота

(Meditation NM0385 –
Healing with the Breath of Life)

Медитация LA0959 – Създайте баланс
(Meditation LA0959 – Create Balance)

Медитация NM 0377 –
Укрепване на нервната система

(Meditation NM 0377 –
Strengthen the Nervous System)

Медитация NM0384 – Хуст Крия
(Meditation NM0384 – Hust Kriya)

Медитация „Последното средство“
(The „Last Resort“ Meditation)

Медитация NM249 – 971230 –
За себеразбиране и да ви направи велики
(Теоремата на Кундалини йога –  
Контролирайте вашето микро & макро съзнание) 
(Meditation NM249 – 971230 –
for Self-Appreciation and to Make You Great
(Theorem of the Kundalini Yoga –
Control Your Micro & Macro Consciousness))

Медитация LA881-960815 –
Когато проекцията не е правилна,
тя не създава въздействие на молитва
(Meditation LA881-960815 – When a Projection
Is Not Correct
it Doesn’t Create Impact Prayer)

Медитация LA044 780601 –
Б(х)акти мантра & пранаям,
така че да можете да се насладите
на проникването в сърдечния център
(Meditation LA044 780601 –
Bhakti mantras & pranayam
so you can enjoy entering into the heart center)

Медитация LA056 780925 –
Енергизира всички базисни системи

за поддържане на самоконтрол
(Meditation LA056 780925 –
Energises All Systematic Systems

to Maintain Self-Control)

Медитация LA820 950118 –
Стимулирайте Кундалини точката

(Meditation LA820 950118 –
Stimulate the Kundalini point)

Медитация NM201 960501 – Пандж нага крия 
(Meditation NM201 960501 – Punc Naga Kriya)

Медитация LA807 941003 – Пран Крия
(Meditation LA807 941003 – Pran Kriya)

Медитация – Кунчун мудра 
(Meditation –  Kunchun Mudra)

Медитация LA387 840410 –
Амарти мудра крия

(Meditation LA387 840410 –
Amarti Mudra Kriya)

Медитация за преодоляване
на себеотричането

(Meditation to Conquer Self-Animosity)

Медитация за самообновяване 
(Meditation for Self-Renewal)

Медитация – Свържете се
със собствената си същност

(Meditation – Relate to Your Own Essence)

Медитация, за да преживеете
разширеният Аз

(Meditation to Experience the Expanded Self)

Творческа медитация за висшия аз
(Creative Meditation of the Sublime Self)

Медитация за креативност с Бога
(Meditation for Creativity With God)

Медитация – разбиване на маската
(Meditation – Breaking the Mask)

Медитация върху Аз-а
(Meditation on the Self)

Медитация – Опит & Проектиране
на оригиналния ви Аз 

(Meditation – Experience & Project
Your Original Self)

Медитация за изцеление на Аз-а 
(Meditation for Healing the Self)

Медитация LA057 780928 –
Променете честотата
на вашия медитативен капацитет
(Meditation LA057 780928 – Take You
to a Different Frequency of Your Meditative Capacity)

Медитация – Преживейте истинският Аз 
(Meditation – Experiencing the Original You)

Медитация за достойнство
(Meditation for Dignity)

Медитация – Чакр Чалуни крия 
(Meditation – Chakkar Chalunee Kriya)

Медитация NM056-920528 –
Нервна система (Санта Фе)

(Meditation NM056-920528 –
Nervous System (Santa Fè))

Медитация NM181 950821 – Духипад крия
(Meditation NM181 950821 – Duhipad Kriya)

Медитация за отваряне
на ключалката на сърцето
и увеличаване на силата
на Безкрайността вътре в нас

(Meditation to Open the Lock of the Heart
and Increase the Power of the Infinite Within)

Медитация NM327-990930 –
Познайте сърцето си

(Meditation NM327-990930 –
Know Your Heart)

Медитация в Съществуването:
Аз съм <-> Аз съм
(Meditation Into Being: I Am I Am)

Медитация LA589-890412 – Златно зърно
(Meditation LA589-890412 – Golden Grain)

Медитация – Крия за състрадание
(Meditation – Compassion Kriya)

Медитация NM 0413 – Интуиция
и силата на съвършенството 

(Meditation NM 0413 – Intuition
and the Strength of Excellence)

Медитация NM0338 – Сат Крия вариация,
за да се слеете с усещането за Безкрайността 
(Meditation NM0338 – Sat Kriya Variation
to Merge with the Sense of the Infinite)

Медитация – Хаст Крия:
Земята към небесата

Мeditation – Hast Kriya: Earth to Heavens

Медитация – Прекратете вашата карма и се свържете с вечния кръг на безкрайния просперитет
Meditation – End Your Karma and Connect with the Endless Circle of Infinite Prosperity

KWTC-970630 – Медитация за способност
за самоусъвършенстване

KWTC-970630 – Meditation: For Faculty
of Self Engagement

Медитация LA031 19780423 –
Ааад Наад Крия – Гупт Джиан Шакти –
Тайната сила на знанието

(Meditation LA031 19780423 –
Aаd Naаd Kriya – Gupt Gian Shakti –
Тhe Secret Power of the Knowledge)

Медитация „Усмихващият се Буда“
Smiling Buddha Meditation

Медитация – Проекция на Божественото в Аз-а
(Meditation – Projection of the Divine in the Self)

Медитация, за да събудите милост и състрадание
(Meditation to Arouse Mercy and Compassion)

Медитация – Пандж Граани Крия
(Meditation – Panj Graani Kriya)

Медитация, за да живеете безтегловно
и разрушаване на земните окови 

(Meditation for Living Weightlessly
& Breaking the Bonds of the Earth)

Медитация за контрол на ума –
Брахма Калаа Крия

(Meditation for Mental Control –
Brahm Kalaa Kriya)

Медитация – за преминаване на
„часа на смъртта“ 

(Meditation – for Crossing the Hour of Death)

Сат Нараян Уахе Гуру медитация
(Sat Narayan Wahe Guru Meditation)

Медитация за побеждаване на смъртта
– за финото (9-то) тяло 
(Meditation for Conquering Death
–  for the Subtle (9th) Body)

Хунсани медитация
(Медитация върху белия лебед)
– за финото (9-тo) тяло 

(Hunsani Meditation
(Meditation on the White Swan)
– for the Subtle (9th) Body)

Медитация LA049 780901 –
Haumei Bandhana крия:
премахва самодоволството и суетата

(Meditation LA049 780901 –
Haumei Bandhana Kriya:
takes away self-pride and vanity)

Кундалини медитация 770915
(Kundalini meditation 770915)

Медитация – NM094 921119 Психиката 
(Meditation – NM094 921119 Psyche)

Медитация – LA054 780918 – Всички проблеми на егото
и психичните болести се лекуват 
(Meditation – LA054 780918 –
All Ego Problems and Mental Diseases Are Cured)

Медитация – Татва баланс отвъд стрес и дуалност
(Meditation – Tattva Balance Beyond Stress and Duality)

Медитация – Да получим отговор на молитвите си 
(Meditation to Get Your Prayers Answered)

Тершула крия – гръмотевицата на Шива 
(Tershula Kriya / Thunderbolt of Shiva)

Медитация LA074-781127 –
Мудра на комбинирана полярност

(Meditation LA074-781127 – Composite Polarity Mudra)

Медитация LA097-790327 – Йони крия
(Meditation LA097-790327 – Yoni Kriya)

Медитация – Чандра Крия мудра
или крия на Луната 

(Meditation – Chandra Kriya Мudra
or Мoon Kriya
)

Медитация NM374 – 20001128 –
Търпение и интуиция 

(Meditation NM374 – 20001128 –
Patience and Intuition
)

Медитация M136-970930  – Работа за
Shashara* баланс – Земята и небесата 
(M136-970930 Meditation – Work on
Shashara Balance – Earth and Heavens)

Медитация за най-неспокойния ум
(Meditation for the Most Restless Mind)

Mедитация за 4-та чакра (с ябълки)
(Meditation for the fourth chakra (with apples))

Медитация за успокояване на ума 
(Meditation to Tranquilize The Mind)

Медитация – Да се предпазим от откачане 
(Meditation to Prevent Freaking Out)

Медитация 970402 –
Да запазите чакрите отворени

(Meditation 970402 –
Khalsa Council To Keep the Chakras Open
)

Медитация LA935-980608 – Свържете
подсъзнанието и интуицията

(Meditation LA935-980608 – Connect
the subconscious and intuition
)

Медитация NM187-951023 – Изчистване
на мъртвите нервни клетки, които не ви дават чувствителност и острота
да се справите с живота 

(Meditation NM187-951023 – Cleaning Dead Neuro Cells Which do not Give You the
Sensitivity and Sharpness to Face the Life
)

Медитация – Продължителен „Ек Онг Кар“
(Сутрешно призоваване)

(Meditation – Long Ek Ong Kar (Morning Call))

Гуру Рам Дас медитация за изцеление
(Guru Ram Das Healing Meditation)

Медитация за Гурпрасад
(благословия от Гуру) 

(Meditation for Gurprasad)

Медитация – Аад Наад крия
(Meditation – AAD NAAD KRIYA)

Медитация за абсолютно мощна енергия
(Meditation For Absolutely Powerful Energy)

Медитация – Сахаж Сукх Даяан
(Meditation – Sahaj Sukh Dhiaan)

Медитация NM0380 – Пречистване на тялото и живота ви – Сензорна система II –
Екстаз и радост

(Meditation NM0380 – Purify Your Body and Being – Self Sensory System II –
Ecstasy and Joy
)

Медитация срещу Бърнаут
(Meditation against Burn-Out)

Медитация – Освобождаване на гнева
от детството 

(Meditation –  Releasing Childhood Anger)

Медитация M153 990803 –
Завладейте вътрешния гняв и го изгорете

(Meditation M153 990803 –
Conquer Inner Anger and Burn It Out
)

Медитация за изгаряне на вътрешния гняв
(Meditation to Burn Inner Anger)

Медитация – “Юмруци на гнева“
за освобождаване на гнeвa

(Meditation – Fists of Anger for Releasing Anger)

Медитация за Арката: Осъзнайте силата си 
(Meditation for the Arcline: Realize Your Power)

Медитация KYB117-19860822 –
Постигнете преживяването на Бог

(Meditation KYB117-19860822 –
Achieve an Experience of Go

Медитация за здрави нерви
(Meditation for Strong Nerves)

Пранаям пречистваща медитация
(Карам Самбавани крия)

Pranayam Cleansing Meditation
(Karam Sambhavani Kriya)

Медитация: LA159 800318 Наад крия 
(Meditation: LA159 800318 NAAD KRIYA)

Медитация – NM061-920616 – Метаболизъм – Животът ви не може да бъде щастлив,
ако не разширите хоризонта

(Meditation – NM061-920616 – Metabolism – Your life cannot be happy if you do not expand your horizon)

Mедитация – Божествен щит за защита и позитивност
(The Divine Shield Meditation for Protection and Positivity)

Медитация – LA004 780109 –
Изпитайте тъканта на съществуването

(Meditation – LA004 780109 –
Experience of the very existence fiber
)

Медитация: Содаршан чакра крия
(Meditation: Sodarshan Chakra Kriya)

Медитация за втора чакра
(Meditation for the Second Chakra)

Крия за дълголетие –
Медитация, да си дадеш нов живот

(Longevity Kriya –
Meditation to Give Yourself New Life)

Ганпати крия – медитация за просперитет
(Ganpati Kriya)

Лая Йога медитация – 3½ цикъла мантруване
(Laya Yoga Meditation – Chant 3½ Cyclе)

Медитация за чистота на ума
(Meditation for Mental Purity)

Медитация – Антар Наад мудра за пълнолуние
(Meditation – Antar Naad Mudra for Full Moon)

Медитация LA051-780907 –
Настройте вагус нерва към космическото съзнание
(Meditation LA051-780907 –
Tune the Vagus Nerve to Cosmic Consciousness)

Медитация за напълно неутрализиране на напрежението
(Meditation to Completely Neutralize Tension)

Медитация за излекуване на разбито сърце
(Meditation to Heal a Broken Heart)

Медитация за балансиране
на лунните центрове (само за жени)

(Meditation for Balancing
the Moon Centers (Only for Women)
)

Медитация за емоционален баланс
(Шуния Антар медитация)

Meditation for Emotional Balance
(Sunia(n) Antar Meditation)

Медитация за промяна на егото
(Meditation to Change the Ego)

Медитация LA233 810512 – Активирайте
парасимпатиковата нервна система

(Meditation LA233 810512 – Activate
the Parasympathetic Nervous System
)

Медитация за постигане на шуния
(Meditation to Аchieve Shuniya)

Meдитация LA767 930407 – Ако духът не доминира
(Meditation LA767 930407 – If The Spirit is Not Dominant)

Медитация за отваряне на сърдечния център
(Meditation to Open the Heart Center)

Медитацията да разцъфтите
в пълния си потенциал –
Активирайте вагус нерва

(Meditation to Blossom into Your Full Potential –
Activate the Vagus Nerve
)

Медитация LA869 960410 –
Разширете арката
(Meditation LA869 960410 –
Expand the Arcline)

Медитация: LA792 931214 – Опит и Екстаз –
Медитация на самопознанието

(Meditation: LA792 931214 – Experience and Ecstasy –
Meditation of Self Knowledge
)

Гиан чакра крия – Осветете ореола си
(Gyan Chakra Kriya – Brighten Your Halo)

Медитация за просперитет –
Вие сте духовно същество с безграничен потенциал

(Prosperity Meditation –
You Are a Spiritual Being with Unlimited Potential
)

Лотус молитва за просперитет и проекция към победа
(Lotus Prayer for Prosperity & Projection unto Victory)

Медитация за  благополучие
(Meditation for Prosperity)

Медитация за  благополучие 2
(Meditation for Prosperity 2)

Медитация за довеждане на крайното до Безкрайността
(Meditation to Take the Finite to the Infinity)

Кундалини медитация за нервната система 
(Kundalini Meditation – Nervous System)

931221 M095 Медитация – Опит и екстаз – 
Открийте душата си
(931221 M095 Winter Solstice – Experience and Ecstasy –
Discover Your Soul)

Гуру мантра: Дълбока медитация в немисленето
(Guru Mantra: Deep Meditation into Thoughtlessness)

Медитация за Арката и за изчистване на Кармата
(Meditation for the Arcline and to Clear the Karmas)

Медитация за свързване със сензорната система
(Meditation to Connect with the Self-Sensory System)

Медитация – Взаимосвързан психически транс
(Interconnected Mental Trance Meditation)

Медитация – Действайте, не реагирайте
(Meditation to Act, Don’t React)

Медитация за борба с умствената умора и възстановяване на мозъка
(Meditation to Fight Brain Fatigue and Live Your Exellence)

Медитация за ендокринната система
(Meditation for Glandular System)

Медитация: Елементът ВОДА
Нараян Крия: Изчистване и яснота за просперитет
(The Water Element Narayan Kriya:
Clearing and Clarity for Prosperity
)

Наам Наад Крия (Ajai Alai медитация) – Naam Naad Kriya

Ek Ackhari Chand (Ajai Alai) медитация
(
Prosperity Meditation)

Медитация „Отворете новото в себе си“
(Meditation “Open up the Newness in You”)

Киртан крия (Са Та На Ма медитация)
Kirtan Kriya (Sa Ta Na Ma Meditation)

16-тактово дишане за възстановяване на здравето
(Sixteen-Stroke Breath to Rebuild Health)

Индра нитри медитация
(Indra Nittri meditation)

Преклонение с Джаaп Сахиб
(Bowing Jaap Sahib)
Jaap_Sahib_eng transliteration
Jaap Sahib_ bg transliteration

РA МА ДА СA_лечебна медитация_Сири Гаятри мантра (Healing Meditation
– RA MA DA SA SA SAY SO HUNG
)

Медитация за проекция и защита от сърцето – Aad Guray Nameh
(Meditation for Protection and Projection from the Heart)

Ишт Содана мантра крия (Isht Sodhana Mantra Kriya)